Сдружение Център "Образование за демокрация"

Целите на организацията са да съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности, оказва помощ за развитие на нестопанските организации, институции , бизнес, медии и гражданство чрез обучение, консултации, улесняване обмяната на информация и опит, комуникациите, координацията и сътрудничеството между тях, разработване и реализиране на програми и проекти за развитие, дава шанс на всички млади хора и подпомага тяхното личностно изграждане и развитие като свободни личности, интелектуални изяви на творци и учени, ерудиране в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовна област, държавното, стопанското и социално управление и други области на науката, културата и изкуството и тяхната практическа реализация в живота чрез включването им в нови образователни програми, предоставянето им на нови технологии за обучение и преподаване, признава, зачита и насърчава гражданската активност, междукултурния диалог и сътрудничество и междуетническите взаимодействия.