Новини

Представяне на проект "Студентски практики - Фаза 1" като част от приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Публикувано на: 05.12.2016г.

По време на годишното информационно събитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) бяха представени най-големите проекти по приоритетната ос "Образование и учене през целия живот", чийто общ бюджет за целия програмен период е в размер на близо 504,6 млн. лв. Приоритетната ос се финансира от Европейския социален фонд, като част от средствата се влагат във висшето образование, а също и в предоставянето на възможности за учене през целия живот.

„Студентски практики – Фаза 1“ е един от успешно реализиралите се до момента проекти, чиято сновна цел е да бъде повишена практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда, чрез засилване на връзката между образование и практика. В проектното предложение на “Студентски практики – Фаза 1“ е заложено, че индикаторът за постигане на целите на проекта е успешното приключване на практическо обучение от не по-малко от 40 020 студенти до края на проекта. В началото на месец септември 2016 г. регистриралите се студенти са 2528, а до 30 ноември броят им е 33560.

Приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"е насочена към повишаване качеството на обучение, осигуряване на равен достъп до образование, подобряване на системата за образование в съответствие с нуждите на пазара на труда.