Дейности

Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики

Проучване и анализ на състоянието

Разработване на методика, материали и програми

Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентските практики

Провеждане на обучение за функционални експерти

Провеждане на обучение за функционални експерти

Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики

Реализация на информационни кампании сред обучаващи организации

Набиране на обучаващи организации

Реализация на информационни кампании сред студенти и преподаватели

Кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда

Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики

Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики

Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики