Въпроси и отговори

За включване в практическо обучение в реална работна среда могат да кандидатстват действащи студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план за съответната образователно-квалификационна степен и допуснати до държавен изпит или защита на дипломна работа, сключват договор за практическо обучение не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.
Професионалното направление е група от сродни специалности. Информационната система позволява на студента да кандидатства само по обявите за професионалното направление, в което е акредитирана специалността, в която се изучава.
За улеснение на обучаващите организации системата предоставя възможност по една обява за практика да се добавят до 3 професионални направления. Актуален списък на професионалните направления и специалностите, изучавани във висшите училища, можете да намерите в рейтинговата система на висшите училища в България - тук
Студентът се регистрирана страницата на проекта - http://praktiki.mon.bg/sp и попълва необходимите данни в своя профил. Информационната системата автоматично филтрира публикуваните от работодателите обяви по професионални направления. Студентът може да избере само позиции, в които работодателят е посочил неговото професионално направление.
Академични наставници могат са преподаватели от висшите училища – партньори по проекта. Академичният наставник следва да има висше образование в степен „магистър“ и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище.
Академичните наставници подпомагат, наблюдават, контролират, отчитат и удостоверяват провеждането на практическото обучение.
Наставникът е преподавател във Висшето училище в същото професионално направление, в което се обучава студента.
След като студент потвърди, че ще проведе конкретна практика, в системата му се визуализира списък с академичните наставници от неговото професионално направление и той има право на избор от този списък.
Не. Всяко лице е длъжно да предоставя лична банкова сметка, по която да се извършват евентуалните бъдещи плащания.
Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен(ОКС).
Докторанти не могат да вземат участие в проекта, освен в случаите, в които едновременно не са и студенти в ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър”.
Студентът не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите.
В проект "Студентски практики" могат да участват всички студенти, които имат активни студентски права, включително и жени, които са в майчинство.
Стипендията, която получавате не е възнаграждение и не би предизвикало затруднения при получаване на други плащания.
В проект “Студентски практики” имат право да вземат участие стопански и нестопански дружества,държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица със стопанска или нестопанска цел, регистрирани по българското законодателство.
За участие в проекта се потвърждават онези юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или в други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.
Обучаващата организация, следва да осигури ментор (служител на обучаващата организация или самия работодател), който наставлява студента/ите по време на практиката му/им в реална работна среда. Менторът запознава студента/ите с работната среда, спецификата на дейността в организацията, добрите практики, вътрешната организационна култура и др.
Менторът следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 6 месеца преди началото на практиката и да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.
Няма ограничения в това самият работодател да бъде и ментор на студента едновременно, но следва да има нужната квалификация и професионален опит изискващи се за дадената позиция.
Не са предвидени ограничения за това колко практиканта може да приеме една организация-работодател. Би следвало да се вземе под внимание, че работодателите са задължени да осигурят на всеки практикант необходимите условия за провеждане на практиката (работно място, необходими консумативи,ментор).
При технически проблеми със системата за регистрация и профилите на потребителите моля да пишете на имейл: support_s.praktiki@mon.bg. При възникване на други проблеми и/или въпроси моля пишете на имейла на проекта: s.praktiki@mon.bg или да се обадите на 02 9217 471 или на 02 9217 465.
За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240(астрономически) часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. Практиката трябва да приключи в рамките на не повече от шест месеца.
Графикът на практиката се договаря между студент и ментор, а неговото изпълнение се следи и наблюдава от академичен наставник.
Студентите се застраховат от застрахователна компания от и за сметка на проект “Студентски практики” по установена процедура.
Категорично не. Едно от условията за стартиране на практика е студентът да има подписана застрахователна полица.
Застрахователната полица се подписва за период от 6 месеца. Това е максималният период от време, в който студентът трябва да приключи своята практика и да изработи задължителните 240 ч.
От договорения в застрахователната полица срок.
Програмата за провеждане на практическото обучение за съответната позиция се изготвя и въвежда в информационната система от ментора и съгласува от академичния наставник преди генериране на договора за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище. Програмата следва да има минимум три дейности и отнасящите се към тях задачи.
Работодателят като юридическо лице няма да има никакъв ангажимент освен да подпише договор за сътрудничество с висшето училище, от което ще приема студенти на практика.
Ангажиментът ще е основно нa ментора. Той в собствения си профил, ще има достъп до графиците на студентите и ще потвърждава изработването на предварително планираните часове.Това не е задължително да се извършва всеки ден, зависи от интензитета на практиката. В края на практиката менторът ще даде обратна връзка за извършеното от студента и за постигнатите резултати в специално генерирана форма.
Менторът ще сключва договор с висшето училище. В уеб системата ще отбелязва часовете работа със студент или група от студенти. След приключване на практиката висшите училища,след представяне на отчет, ще превеждат възнаграждението на ментора по банкова сметка, посочена в самия договор.
Ако работодателят желае би могъл да издаде отделен сертификат, но имайте предвид, че по проекта е предвидено да се отпечатат образци на удостоверения за завършена практика, в които ще се попълва мястото на провеждане на практика, името на ментора, подпис и печат на Висшето училище.