Участници

„Обучаваща организация” – организация, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора;

„Практикант” – студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в практическо обучение в обучаваща организация;

„Ментор“ – лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаваща организация, в която се провеждат студентски практики;

„Академичен наставник” – преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение;

„Функционален експерт“ – представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответното висше училище – партньор по проекта;

„Водещ функционален експерт“ – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на висшето училище за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с екипа за управление на проекта в МОН;