Профил на организацията

Данни за организацията-работодател
Име на организацията-работодател адв. Магдалена Андреева
Вид на организацията-работодател Адвокатска колегия
Основна сфера на икономическа дейност

69 Юридически и счетоводни дейности
69.10 Юридически дейности

Брой служители на организацията-работодател до 10
Описание
Описание на организацията и нейната дейност
За контакти
Телефон 0888239083
Факс
Email magdalena_andreeva@abv.bg
Website
Адрес Пловдив, Пловдив, гр. Пловдив
ул. Петко Каравелов 26, ет.3, офис 13
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.