Профил на организацията

Данни за организацията-работодател
Име на организацията-работодател АБ-ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
Вид на организацията-работодател Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Основна сфера на икономическа дейност

88 Социална работа без настаняване

Брой служители на организацията-работодател до 10
Описание
Описание на организацията и нейната дейност
За контакти
Телефон +359876772260
Факс -
Email abprojectconsult@gmail.com
Website www.ab-project.eu
Адрес Ямбол, Ямбол, гр. Ямбол
ул. Юндола №24
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.