Студентски практики

Публикувани обяви: 8615

Приети кандидатури: 30426

Брой на обучаващи организации: 4159

Развийте професионалните си умения

Стартирайте кариерата си

Изберете сфера на развитие

Представяне на проект "Студентски практики - Фаза 1" като част от приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

По време на годишното информационно събитие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) бяха представени най-големите проекти по приоритетната ос "Образование и учене през целия живот", чийто общ бюджет за целия програмен период е в размер на близо 504,6 млн. лв. Приоритетната ос се финансира от Европейския социален фонд, като част от средствата се влагат във висшето образование, а също и в предоставянето на възможности за учене през целия живот.

„Студентски практики – Фаза 1“ е един от успешно реализиралите се до момента проекти, чиято сновна цел е да бъде повишена практическата насоченост на висшето образование и гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда, чрез засилване на връзката между образование и практика. В проектното предложение на “Студентски практики – Фаза 1“ е заложено, че индикаторът за постигане на целите на проекта е успешното приключване на практическо обучение от не по-малко от 40 020 студенти до края на проекта. В началото на месец септември 2016 г. регистриралите се студенти са 2528, а до 30 ноември броят им е 33560.

Приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"е насочена към повишаване качеството на обучение, осигуряване на равен достъп до образование, подобряване на системата за образование в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Регистрация на студент

Студентите могат да кандидатстват за обявените позиции от работодатели.

Регистрация

Регистрация на обучаваща организация

Регистрация на работодатели, които могат да публикуват обяви за студентски практики.

Регистрация

Регистрация на ментор

Извършва се след регистрация на ментор от страна на обучаваща организация.

Регистрация