Информация за ментори

При обявяването в информационната система на проекта, на позиция за провеждане на студентска практика, обучаващата организация посочва ментор, под чието наставничество ще се провежда съответното практическо обучение. Изискванията, на които следва да отговаря посочения ментор са:

1. Да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката.

2. Да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на неговото практическо обучение.

3. Да притежава висше образование.

4. Да има минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.

Висшето училище, сключило договор за сътрудничество с обучаващата организация, сключва и индивидуални договори /по образец/ с менторите, под чието наставничество ще се провежда практическото обучение на техните студенти. При сключването на договорите, висшето училище съблюдава спазването на посочените към менторите изисквания. Договорът с ментора се сключва преди началото на първата практика, която той ще наставлява.

Данни на менторите , които ще участват в дейностите по практическото обучение на студентите до края на проекта, се посочват в информационната система на проекта и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора за сътрудничество.

Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени за практическо обучение студенти.

Всеки ментор работи в информационната система със собствен профил.

Менторът изготвя и въвежда в информационната система на проекта, програма за провеждане на студентска практика по съответната обявена позиция. Програмата се съгласува с академичния наставник преди сключването на договор между студента и висшето училище за провеждане на практическо обучение. При необходимост менторът актуализира програмата на практическото обучение на практиканта и го информира за това. Актуализация на програмата се допуска само преди започването на практическото обучение и преди потвърждаване на програмата от страна на академичния наставник.

Менторът съгласува със студента ежедневен график, по дати и часове, за провеждане на практиката и потвърждава електронно въведения от студента график, в т.ч. наложили се промени в този график в хода на провеждане на практическото обучение.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се сключва след потвърждението от страна на студента за участие в практиката и при наличието на сключен и прикачен в информационната система договор между ментора и висшето училище.

Всяко практическо обучение е с продължителност от 240 астрономически часа в рамките на не повече от 6 месеца, при не повече от 8 астрономически часа на денонощие и не повече от 40 астрономически часа в рамките на седем последователни дни. Студентската практика се провежда индивидуално или в групи и под наблюдение от академичен наставник. Студентските практики трябва да приключат не по-късно от 45 дни преди края на проекта.провеждането на практическото обучение студентът генерира финален отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора чрез информационната система.

Менторът получава право на възнаграждение за всяка успешно приключила практика въз основа на изготвен електронен отчет за отработените часове. Възнаграждението на ментора се определя:

- при ставка в размер на 16,92 лева (шестнадесет лева и деветдесет и две стотинки) на час, с включени лични осигурителни вноски и данък общ доход за студенти, чиито договори за провеждане на практическо обучение са сключени до 21.05.2021 г. вкл. и/или чието изпълнение на практическото обучение е започнало до 31.05.2021 вкл.

- при ставка в размер на 18,38 лв. (осемнайсет лева и тридесет и осем стотинки) на час с включени лични осигурителни вноски и данък общ доход за студенти, чиито договори за провеждане на практическо обучение са сключени след 21.05.2021 г. и чието изпълнение на практическото обучение е започнало след 31.05.2021 г.

При условие, че менторът има сключен вече договор при ставка от 16,92 лева (шестнадесет лева и деветдесет и две стотинки) на час, с включени лични осигурителни вноски и данък общ доход, за всички практики на студенти, чиито договори за провеждане на практическо обучение са сключени след 21.05.2021 г. и чието изпълнение на практическото обучение е започнало след 31.05.2021 г., е необходимо да бъде сключен с висшето училище анекс за увеличение на часовата ставка. Новият размер на часовата ставка не се прилага за приключили студентски практики към момента на подписване на анекса, както и в случай, че менторът не подпише анекс за увеличената часова ставка.

Менторът отчита в информационната система 10 часа за всеки практикант, преминал 240 часа обучение и изготвил финален отчет. Менторът не може да въвежда сумарно повече от 80 часа месечно работа по всички проекти по оперативни програми

Часовете се отчитат с финалното потвърждаване на практическото обучение от страна на ментора и се разпределят по месеци съобразно времето на провеждане на практиката по график. За всеки от месеците, менторът следва да въведе допълнително изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства.

С потвърждаване на финалния отчет на студента от ментора същият въвежда и данъчно-осигурителните си обстоятелства в срок до 10-то число на месеца вкл., следващ месеца на приключване на практиката, но не по-късно от 2 месеца, считано от 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практическото обучение. Отчетените часове се заплащат при потвърдена практика от страна на академичния наставник и водещия функционален експерт или от определени от него функционални експерти.

Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове от даден месец, за който не е въвел в срок всички изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове и в случай, че в едномесечен срок преди приключване на изпълнението на проекта не е въвел данъчно-осигурителните си обстоятелства. Образците на договорите са достъпни в информационната система на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“