Въпроси и отговори

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).
Професионалното направление е група от сродни специалности. Информационната система позволява на студента да кандидатства само по обявите за професионалното направление, в което е акредитирана специалността, в която се изучава. 
За улеснение на обучаващите организации системата предоставя възможност по една обява за практика да се добавят до 3 професионални направления.
Студентът се регистрира на страницата на проекта https://praktiki.mon.bg и попълва необходимите данни в своя профил. Информационната системата автоматично филтрира публикуваните от работодателите обяви по професионални направления. Студентът може да избере само позиции, в които работодателят е посочил неговото професионално направление.
Академични наставници могат да са преподаватели от висшите училища – партньори по проекта. Академичният наставник следва да има висше образование в степен „магистър“ и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище.
Академичните наставници подпомагат, наблюдават, контролират, отчитат и удостоверяват провеждането на практическото обучение.
Наставникът е преподавател във Висшето училище в същото професионално направление, в което се обучава студента.
След като студент потвърди, че ще проведе конкретна практика, в системата му се визуализира списък с академичните наставници от неговото професионално направление и той има право на избор от този списък.
Не. Всяко лице е длъжно да предоставя лична сметка, по която да се извършват евентуалните бъдещи плащания.
Студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по ОП НОИР, в т. ч. и по настоящия проект един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.
Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ се допуска да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по ОП НОИР, в т. ч. и по настоящия проект за целия период на обучението си.
Студент може да се включи в практика и втори път в рамките на обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен, ако на работодателя, при който провежда практиката си, поради доказано нарушение е прекратено правото на участие в проекта.
Докторанти не могат да вземат участие в проекта, освен в случаите, в които едновременно не са и студенти в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.
Студентът не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за студентска практика е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите.
В проект „Студентски практики - Фаза 2“ имат право да вземат участие стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации, други юридически лица, лица упражняващи свободна професия, еднолични търговци и други работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта
Обучаващата организация, следва да осигури ментор (служител на обучаващата организация или самия работодател), който наставлява студента/ите по време на практиката му/им в реална работна среда. Менторът запознава студента/ите с работната среда, спецификата на дейността в организацията, добрите практики, вътрешната организационна култура и др.
За всяка позиция обучаващата организация посочва ментор, който следва да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката.
Всеки един служител на обучаващата организация, притежаващ висше образование и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика, може да бъде ментор.
Няма ограничения в това самият работодател да бъде и ментор на студента едновременно, но следва да има нужната квалификация (висше образование) и професионален опит (минимум 3 години) изискващи се за дадената позиция.
Не са предвидени ограничения за това колко практиканти може да приеме една обучаваща организация. От значение е да се вземе под внимание, че работодателите са задължени да осигурят на всеки практикант необходимите условия за провеждане на практиката (работно място, необходими консумативи, ментор).
При възникване на проблеми и/или въпроси моля пишете на имейла на проекта: [email protected] или да се обадите на следните телефони:
02/ 9217 402
02/ 9217 412.
За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа, което е отчетено и финално потвърдено от ментор, академичен наставник и водещ функционален експерт на висшето училище. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 600 лв. Практиката трябва да приключи в рамките на не повече от шест месеца.
Графикът на практиката се договаря между студент и ментор, а неговото изпълнение се следи и наблюдава от академичен наставник.
За всеки студент, сключил договор за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, се сключва застраховка „Злополука“ на базата на договор между висшето училище и застрахователна компания. Разходът за застраховката е за сметка на бюджета на проекта на съответното висше училище.
Категорично не. Едно от условията за стартиране на практика е студентът да има подписана застрахователна полица.
Застрахователната премия е със срок от 6 (шест) месеца. Застраховката се сключва не по-късно от датата, предхождаща началната дата на практическото обучение, посочена в договора за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище. Посоченият в застрахователната полица срок (6 месеца) е максималният период от време, в който студентът трябва да приключи своята практика и да изработи задължителните 240 ч.
Програмата за провеждане на практическото обучение за съответната позиция се изготвя и въвежда в информационната система от ментора и се съгласува от академичния наставник преди генериране на договора за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище. Програмата следва да има разписани по-подробно минимум три дейности (общо 240 часа) и отнасящите се към тях задачи и очаквани постигнати резултати.
Работодателят няма да има никакъв ангажимент по отчитането. Ангажиментът ще е основно нa ментора. Той в собствения си профил ще има достъп до графиците на студентите и ще потвърждава отработването на предварително планираните часове. В края на практиката менторът ще даде обратна връзка за извършеното от студента и за постигнатите резултати в специално генерирана форма.
Менторът получава право на възнаграждение за всяка успешно приключила практика въз основа на изготвен електронен отчет за отработените часове, в т.ч. деклариране на определени (задължително изискуеми) данъчно-осигурителни обстоятелства. Възнаграждението се изплаща по лична банкова сметка, предоставена от ментора и посочена в неговия договор с висшето училище.
Студентът, след успешно приключване на практиката си, получава от висшето училище удостоверение по образец, генерирано чрез информационната система, подписано от представляващия висшето училище и подпечатано. По желание от страна на работодателя е възможно той да издаде отделен сертификат за всяка успешно завършена практика.
Практикантът трябва да изпълни дейностите по практическото обучение в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда. Реална работна среда не означава вкъщи, дистанционно и по интернет. Реална работна среда означава такава, в която има осигурено работно място, материали и всички необходими консумативи за провеждане на практиката. В този смисъл проектът изключва провеждането на дистанционни практики, практики от вкъщи, практики по интернет и т.н.