Информация за обучаващата организация

Допустими обучаващи организации са стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации, други юридически лица, лица упражняващи свободна професия, еднолични търговци и други работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта

Обучаващата организация публикува чрез информационната система на проекта, обяви за свободни позиции за провеждане на студентска практика в обекти, в които организацията извършва дейност.

Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и по друг, посочен от обучаващата организация начин, по нейна инициатива и за нейна сметка. Практическото обучение за което се одобрява студента, трябва да е съобразено с професионалното направление, в което той се обучава.

За целите на проекта обучаващата организация сключва договор за сътрудничество (по образец) с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и са одобрени за практическо обучение. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.

За всяка позиция, още при обявяването ѝ в информационната система, обучаващата организация посочва ментор/и. При посочването на ментори следва да се имат предвид изискванията към тях, а именно:

1. Да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката.

2. Да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на неговото практическо обучение.

3. Да притежава висше образование.

4. Да има минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.

Висшето училище, сключило договор за сътрудничество с обучаващата организация, сключва и индивидуални договори /по образец/ с менторите, под чието наставничество ще се провежда практическото обучение на техните студенти.

Обучаващата организация осигурява условия за провеждане на практическото обучение и следи за изготвяне на програмата за провеждане на студентската практика от определения ментор и съгласуването й с академичния наставник.

Висшите училища имат право да поставят и допълнителни изисквания към обучаващите организации.