Регистрация на работодател

Регистриращият се трябва да въведе изискуемите данни на кирилица!

Потребителски данни

* Ако имате регистриран 13-цифров ЕИК, използвайте него, вместо 9-цифровия.

Данни за обучаващата организация

Лице, представляващо организацията

В това поле се посочва ръководителят на Вашата организация (или упълномощено от него лице) и данните за контакт с него (Имена по документ за самоличност, Телефон за контакти и Е-mail за комуникация), а не данни на лицето за контакти с бъдещите кандидати по публикуваните от Вас обяви. Системата изисква данните за ръководителя Ви във връзка с предстоящото подписване на договори между Вашата организация и висшите училища, участници в проекта.
Данните за лицето, осъществяващо контакт с кандидатите за практика се публикуват след като бъде одобрена Вашата регистрация и при изготвянето на публичния профил на организацията.