Цели

Период на реализиране на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“: 13.01.2020 г. – 31.12.2023 г

да подпомогнем подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;

да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.