Профил на организацията

Данни за организацията-работодател

Име на организацията-работодател Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Вид на организацията-работодател Държавна агенция
Основна сфера на икономическа дейност

84 Държавно управление

Брой служители на организацията-работодател над 251

Лого

Описание

Описание на организацията и нейната дейност ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:
• надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата над 25 директиви от Нов подход;
• технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
• контрол на качеството на течните горива;
• метрологичен надзор;
• оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход.

Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 11 закона:
• Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
• Закон за защита на потребителите (ЗЗП);
• Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
• Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
• Закон за измерванията (ЗИ);
• Закон за автомобилните превози (ЗАвП);
• Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
• Закон за медицинските изделия (ЗМИ);
• Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
• Закон за туризма;
• Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
ДАМТН има следната структура:
• ръководство (председател, заместник-председател, главен секретар) и звена, пряко подчинени на председателя;
• обща администрация:
o дирекция "Административно-правно и информационно обслужване“ - Д „АПИО“
o дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ – Д „ФСДУС“
• специализирана администрация:
• „Надзор на пазара” – ГД „НП”; има 6 регионални отдела в страната.
• „Инспекция за държавен технически надзор” – ГД „ИДТН”; има 11 регионални отдела в страната.
• „Контрол на качеството на течните горива” – ГД „ККТГ”; има 3 регионални отдела в страната.
• „Метрологичен надзор” – ГД „МН”; има 8 регионални отдела в страната.
• „Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието” – Д „ПККРОС”.

За контакти

Телефон 9806317
Факс 9861707
Email damtn@damtn.government.bg
Website www.damtn.government.bg
Адрес на регистрация

София-град, Столична, гр. София
бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А