Профил на организацията

Данни за организацията-работодател
Име на организацията-работодател Витадент АГПППДМ ООД
Вид на организацията-работодател Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Основна сфера на икономическа дейност

86 Хуманно здравеопазване

Брой служители на организацията-работодател до 10
Описание
Описание на организацията и нейната дейност
За контакти
Телефон 0898320012
Факс
Email petkopetrov@abv.bg
Website
Адрес Пловдив, Асеновград, гр. Асеновград
Цар Иван Асен ІІ 101
 
Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.